TH EN
A A A

ผู้บริโภคหันหา Alternatives Proteins มากขึ้น

13 June 2565   

               จากผลการศึกษาในปี 2564 พบว่าผู้บริโภคกว่า 70 เปอร์เซนต์ สนใจลองบริโภคโปรตีนทางเลือกมากขึ้น และมีบางส่วนที่ได้ลองแล้ว เมื่อเทียบกับผลการศึกษาในปี 2562 ที่คิดเป็นสัดส่วนผู้บริโภคได้เพียง 42 เปอร์เซนต์เท่านั้น ยิ่งกว่านั้น ในกลุ่ม 70 เปอร์เซนต์ของผู้บริโภค ให้ความสนใจที่จะบริโภคโปรตีนทางเลือกซ้ำ

               ทั้งนี้ แม้ว่าการวิจัยจะไม่ได้ระบุสาเหตุที่แน่ชัด ที่ทำให้จำนวนผู้บริโภคโปรตีนทางเลือกเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า แต่ก็มีการคาดคะเนโดยอิงจากกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยที่มีช่วงอายุ 18-29 ปี (Gen Z) ว่าอาจเพราะแนวความคิดกินมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น (Flexitarian) ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์เเละปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีเเนวโน้มการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ผสมระหว่างโปรตีนจากสัตว์และพืชที่น่าสนใจ โดยทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อศึกษาผลกระทบต่อตลาดโปรตีนในปัจจุบัน

ที่มา : ThePoultrySite สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?