TH EN
A A A

UK เผยแพร่กฎข้อบังคับด้านอาหารดัดแปรพันธุกรรมและอาหารสัตว์

23 May 2565   

                เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักรัฐมนตรีว่าการเวลส์ได้ประกาศบังคับใช้ระเบียบเกี่ยวกับอาหารดัดแปรพันธุกรรมและอาหารสัตว์ ใน Regulation (EC) No 1829/2003 หัวข้อ “The Genetically Modified Food and Feed (Authorisations) (Wales) Regulations 2022” โดยบังคับใช้ในสหราชอาณาจักรและเวลส์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้:
     - อนุญาตให้นำผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์ 9 รายการ ที่ประกอบด้วยหรือผลิตจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMO) ออกสู่ท้องตลาด โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบนี้จะมีผล 10 ปี ตาม Articles 7(4) และ 19(4) ของ Regulation 1829/2003
     - ในส่วนของ Paragraph ที่ 4 ของแต่ละกำหนดการจะระบุวิธีการสำหรับ การตรวจจับ (detection) รวมถึงการสุ่มตัวอย่าง (including sampling) เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต
     - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์จะถูกลงทะเบียนในทะเบียนอาหารดัดแปลงพันธุกรรมและอาหารสัตว์ที่อ้างถึง Article 28(1) ของ Regulation 1829/2003 

ที่มา : Selerant/FSA สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?