TH EN
A A A

อาร์เจนตินาเพิ่มส่งออกสัตว์ปีก

15 February 2551   

             SENASA หน่วยงานด้านคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารของอาร์เจรตินาระบุว่า ในปี 2550 อาร์เจนตินาเพิ่มการส่งออกสัตว์ปีกเป็น 145,760 ตัน  มูลค่า 189,315,000 ดอลลาร์สหรัฐ เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้ามูลค่า 122,578,000 ดอลลาร์สหรัฐ
            การส่งออกเนื้อสัตว์ปีกสดรวมทั้งนกทั้งตัวเพิ่มในปริณาณ 31% และ 57%ในมูลค่าเป็น 93,315 ตัน มูลค่า 122,578,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา  :  Worldpoultry

Is this article useful?