TH EN
A A A

การขึ้นทะเบียน ทุเรียนแช่เยือกแข็ง ส่งออกไปจีน ตามระเบียบ 248 ของสำนักงานศุลกากรจีน

18 May 2565   

               ตามที่ สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชมชนจีน (GACC) ได้ออกประกาศระเบียบฉบับที่ 248 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ โดยระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารจากต่างประเทศที่จะส่งไปยังจีนต้องมีการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
               สินค้ากลุ่มทุเรียนแช่เยือกแข็ง จัดเป็นสินค้าที่อยู่ในขอบข่ายที่ต้องขึ้นทะเบียนด้วย โดย มกอช. ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง (สปษ.ปักกิ่ง) ภายหลังจากการนำส่งรายชื่อผู้ผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งให้จีนทราบและขึ้นทะเบียนเป็นการด่วนแล้วนั้น ความว่า
     - ผู้ผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งของไทยที่ ‘ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน’ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ cifer.singlewindow.cn โดยมีรายละเอียดดังแสดงในคู่มือดังแนบ
     - กรณี รายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบได้บน ciferquery.singlewindow.cn โดยผู้ผลิตรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และได้แจ้งขอแก้ไขข้อมูลของบริษัทนั้น ทาง สปษ.ปักกิ่ง อยู่ระหว่างการประสานแนวทางในการแก้ไขข้อมูล รวมทั้งประสานเพื่อ Username และ Password ของผู้ผลิตเพื่อให้สามารถดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูลผู้ผลิตได้ต่อไป

ที่มา : กลุ่มงานอนุญาตและขึ้นทะเบียน กองควบคุมมาตรฐาน มกอช.

Is this article useful?