TH EN
A A A

มกอช. ประกาศหลักเกณฑ์ CB สำหรับการรับรอง GAP (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕

12 May 2565   

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดระบบองค์การของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเกี่ยวกับกรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร : สำหรับหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
     - ยกเลิกหลักเกณฑ์การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. ๙๐๐๑-๒๕๕๖) และให้ใช้หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. ๙๐๐๑-๒๕๖๔) แทน
     - เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับปาล์มน้ำมัน (มกษ. ๕๙๐๔-๒๕๖๔)
     - การขอรับการตรวจสอบรับรองและขอต่ออายุใบรับรอง สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. ๙๐๐๑-๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้นำหลักเกณฑ์การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. ๙๐๐๑-๒๕๕๖) มาบังคับใช้ไปก่อน
     - ใบรับรองที่ออกตามหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. ๙๐๐๑-๒๕๕๖) ยังคงใช้ได้ จนกว่าจะหมดอายุ ถูกเพิกถอน หรือมีการยกเลิก แต่ไม่เกินวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
     • เอกสารประกอบประกาศหลักเกณฑ์ CB สำหรับการรับรอง GAP (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ : https://bit.ly/3MXP69U
     • เอกสารประกอบหลักเกณฑ์ GAP ปาล์มน้ำมัน : https://bit.ly/3KUo5CY
     • เอกสารประกอบหลักเกณฑ์ GAP พืชอาหาร : https://bit.ly/37qKvxQ

ที่มา : มกอช. (กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม)

Is this article useful?