TH EN
A A A

การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายฮาลาลของอินโดนีเซีย

7 April 2565   

               ในปัจจุบัน อินโดนีเซียยังคงกำหนดให้สินค้าฮาลาลที่จำหน่ายในประเทศต้องมีเครื่องหมายฮาลาลของอินโดนีเซียเท่านั้น และการรับรองฮาลาลดังกล่าวต้องดำเนินการโดยหน่วยงาน Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐภายใต้กระทรวงศาสนาอินโดนีเซีย
               ล่าสุด อินโดนีเซียได้ประกาศใช้เครื่องหมายฮาลาลอินโดนีเซียรูปแบบใหม่ ตามระเบียบของหน่วยงาน BPJPH ฉบับที่ 40 ปี 2022 ว่าด้วยการกำหนดเครื่องหมายฮาลาล ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาลจาก BPJPH ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ต้องแสดงเครื่องหมายฮาลาลรูปแบบใหม่ พร้อมหมายเลขใบรับรองฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เคยได้การรับรองฮาลาลจาก BPJPH ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2565 สามารถใช้เครื่องหมายฮาลาลเดิมได้ จนกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการได้จัดเตรียมไว้จะหมดลง หลังจากนั้น อินโดนีเซียขอให้ผู้ประกอบการใช้บรรจุภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายฮาลาลรูปแบบใหม่ พร้อมหมายเลขใบรับรองฮาลาลโดยทันที