TH EN
A A A

เตรียมพร้อมรองรับการใช้งานระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto)

31 March 2565   

              ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กรมวิชาการเกษตรได้เริ่มเปิดใช้งานระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto) นำร่อง สำหรับกลุ่มผลไม้สด 22 ชนิดที่ส่งออกไปจีน ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย มะพร้าวอ่อน ขนุน กล้วย สับปะรด ส้มโอ มะม่วง มะขามหวาน น้อยหน่า มะละกอ มะเฟือง ฝรั่ง เงาะ ลองกอง ละมุด เสาวรส ส้มเปลือกล่อน ส้ม ลิ้นจี่ และชมพู่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กรมวิชาการเกษตรจะให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate : PC) แบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ดังนั้นผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอใบ PC จะต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ e-Phyto ก่อนกำหนดดังกล่าว เพื่อไม่ให้กระทบกับการส่งออกผลไม้สำหรับฤดูกาลที่จะมาถึงในปีนี้
              ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมวิชาการเกษตร ที่ Line Open Chat https://line.me/ti/g2/ZUT9w6IedA-nCQymP7pw5xHNwumCM4KXWsiuOw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ที่มา : กนร.2 มกอช.

Is this article useful?