TH EN
A A A

มาเลเซียเข้มงวดการตรวจสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น

28 March 2565   

              ในช่วงปีที่ผ่านมา มาเลเซียให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารจากสินค้านำเข้ามากขึ้น โดยประเทศไทยมีการส่งสินค้าเกษตรและอาหารไปยังมาเลเซียทั้งทางบกและทางอากาศ โดยเฉพาะทางภาคใต้ของไทยมักจะเป็นการค้าในรูปแบบการค้าชายแดนและสินค้าที่มีการส่งออกมีทั้งแบบขายส่งและขายปลีก
              ในปี 2564 มาเลเซียมีการแจ้งเตือนปัญหาสินค้านำเข้าจากไทยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยอาหารของมาเลเซียจำนวน 24 เคส โดยแบ่งประเภทได้ดังนี้
     • ผักและผลไม้มักพบปัญหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้างเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย
     • ลำไยมีค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างเกินมาตรฐาน
     • สินค้าแปรรูปบรรจุกระป๋องถูกพบว่ามีปริมาณเนื้อ (เช่น ปลา ผลไม้) น้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดเป็นขั้นต่ำสำหรับสินค้าบรรจุกระป๋อง
     • กุ้งสด/แช่เย็นไม่มีใบรับรองสุขอนามัยจากกรมประมงของไทยประกอบการนำเข้า เป็นต้น
              มกอช. จึงขอให้ผู้ส่งออกของไทยติดตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารของมาเลเซียและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาในการถูกห้ามนำเข้าและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยว่ามีความปลอดภัยต่อการบริโภคในสายตาต่างชาติ
              ทั้งนี้ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหารและสินค้าเกษตรของมาเลเซีย และประเทศคู่ค้าที่สำคัญ สามารถดูได้ที่ http://e-book.acfs.go.th/Book_view/267

ที่มา: กลุ่มอาเซียนฯ มกอช.

Is this article useful?