TH EN
A A A

บราซิลปรับปรุงรายชื่อที่ต้องแสดงสำหรับสินค้ากุ้ง

25 March 2565   

                กระทรวงเกษตรฯ สหพันธสาธารณรัฐบราซิล (MAPA) ได้ปรับปรุงภาคผนวกที่ 2 ของกฎระเบียบแนะนำการระบุชื่อสินค้า ตามข้อบังคับทางเทคนิค SDA No.23 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำหรับการจัดจำแนกและข้อกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของสินค้ากุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง ละลายจากการแช่แข็ง ปรุงสุก และปรุงสุกบางส่วน ซึ่งในส่วนของผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออกของไทย ได้แก่ แนวทางกำหนดการระบุชื่อที่ต้องแสดงสำหรับสินค้ากุ้งชนิดต่างๆ โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/sda-n-489-de-22-de-dezembro-de-2021-370084174 (ภาษาโปรตุเกส) และ มกอช. อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบราซิลเกี่ยวกับแนวทางขึ้นทะเบียน ปรับปรุงบัญชีรายชื่อ ตลอดจนถึงแนวทางรับรองสุขอนามัยเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการของไทยต่อไป

ที่มา: กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 3 กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มกอช.

Is this article useful?