TH EN
A A A

EU เผยบังคับใช้ระเบียบ AMR ฉบับใหม่แล้ว

14 March 2565    134

               กฎระเบียบฉบับปรับปรุงว่าด้วยยาสัตว์ (VMPs) ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ในสหภาพยุโรปแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการผลักดันวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพของสหภาพยุโรป (European One Health Action Plan) และในกลยุทธ์ Farm to Fork Strategy ซึ่งมีเป้าหมายที่จะลดการค้าสารปฏิชีวนะในสหภาพยุโรป เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยา (Antimicrobial resistance: AMR) ภายในปี 2573 สำหรับสัตว์ในฟาร์มและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งกรรมาธิการด้านสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรปกล่าวว่า กฎระเบียบฉบับปรับปรุงนี้จะสามารถทำให้มั่นใจได้ว่า จะมีการใช้งานสารปฏิชีวนะสำหรับสัตว์ในสถานการณ์ที่มีความจำเป็น ห้ามการใช้งานสารปฏิชีวนะในเชิงป้องกัน และจะควบคุมอาหารสัตว์ที่มีการผสมยาอย่างเข้มงวด

ที่มา : The Poultry Site สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?