TH EN
A A A

หลายประเทศเตรียมแสดงความกังวลมาตรการ Composite Food อียู ในที่ประชุม WTO

10 March 2565   

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รายงานว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชขององค์การการค้าโลก (WTO/SPS) ครั้งที่ 82 ที่กำหนดจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2565 ประเทศสมาชิก WTO จำนวนหนึ่งได้หยิบยกข้อกังวลทางการค้าต่อมาตรการเกี่ยวกับ Composite Food หรืออาหารที่ประกอบด้วยวัตถุดิบจากส่วนประกอบที่เป็นพืช สัตว์ หรือสินค้าประมงมากกว่าหนึ่งชนิด ซึ่งมีระดับความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาร่วมกันหลายรายการ และมีแนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงจากกฎระเบียบฉบับเดิมก่อนที่สหภาพยุโรปจะประกาศกฎหมายกำกับดูแลการนำเข้าหรือ Official Control (Regulation (EU) No. 2017/625) เป็นอย่างมาก โดยสหภาพยุโรปได้ปรับปรุงและประกาศกฎเกณฑ์การนำเข้าผลิตภัณฑ์ Composite Food บนพื้นฐานความเสี่ยงด้านสาธารณสุข/ความปลอดภัยอาหารและสุขภาพสัตว์ พร้อมทั้งจัดหมวดหมู่สินค้า Composite Food เป็น 3 ประเภท ปรับเปลี่ยนจากระดับความเสี่ยงที่ใช้อยู่เดิม ตลอดจนถึงการประกาศระเบียบว่าด้วยแนวทางรับรองสุขอนามัย Regulation (EU) 2020/2235 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
               ล่าสุด สหภาพยุโรปได้ประกาศ Implementing Regulation (EU) 2021/1329 ขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้แนบหนังสือรับรองรูปแบบเดิมที่มีการลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจก่อนวันที่ 15 มกราคม 2565 และหนังสือรับรองรูปแบบใหม่หรือหนังสือ Private attestation ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดย มกอช. จะติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังสหภาพยุโรปในหลายพิกัดอัตราศุลกากร โดยเฉพาะในส่วนของอาหารแปรรูปและอาหารกระป๋อง
               อนึ่ง ปัจจุบันสหภาพยุโรปจัดหมวดหมู่ Composite Food ไว้ดังนี้
     (1) Non shelf-stable composite products เป็นสินค้าที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์แปรรูปหรือสินค้าแปรรูปที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ (ผลิตภัณฑ์ประมง ไข่ และนมแปรรูป) ที่ต้องมีการขนส่งหรือจัดเก็บในอุณหภูมิควบคุม (แช่เย็น/แช่แข็ง)
     (2) Shelf stable composite products that contain meat products เป็นสินค้าที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์แปรรูป (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป) ที่สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น
     (3) Shelf stable composite products that do not contain meat products เป็นสินค้าที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ประมง ไข่ หรือนมแปรรูป (ยกเว้นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป) ที่สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น ซึ่งต้องแนบหนังสือรับรองผู้ประกอบการนำเข้า (Private attestation) ในรายการที่นำเข้าเป็นครั้งแรก
               ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อกำหนด/ร่างแนวทางจัดทำ/แนบเอกสารสำหรับส่งออก Composite Food ของสหภาพยุโรปตามกฎระเบียบฉบับใหม่ได้ตาม (PDF ที่แนบ) ทั้งนี้ต้องพิจารณารายการที่ผ่านการอนุญาตให้ประเทศไทยสามารถส่งออกได้ โดยประสานหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นการล่วงหน้า เพื่อไม่ให้สินค้าถูกกักกันหรือถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด ณ ด่านนำเข้า

ที่มา: กลุ่มความตกลงสุขอนามัยฯ มกอช.

Document Download

   File name Size Count   
Unofficial Translation - EU Composite Product.pdf 104 KB 352

Is this article useful?