TH EN
A A A

นักวิจัยชี้เข้มงวดกฎหมายอาหารเป็นเรื่องสำคัญในฟินแลนด์

4 March 2565   

                กฎหมายควบคุมการผลิตและจำหน่ายอาหารในประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้รับการกำหนดไว้ ตามระดับความเสี่ยงของอาหารแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
               ล่าสุดนักวิจัยในฟินแลนด์ได้เปิดเผยรายงานการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายอาหารระหว่างปี 2551 – 2562 จำนวน 127 คดี พบว่า 45.7% สัมพันธ์กับความไม่ปลอดภัยของอาหาร และ 2.4 % เป็นสาเหตุต่อการเจ็บป่วยของผู้บริโภคโดยตรง โดยจาก 127 คดี เป็นการฝ่าฝืนดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต 43.3% การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือสร้างความสับสน 39.4% เอกสารไม่ครบถ้วน 31.5% โดยสถานประกอบการผลิตอาหารเป็นผู้กระทำผิดถึงร้อยละ 51.2%
                จากงานวิจัยดังกล่าว ชี้ให้เห็นความสำคัญของการตรวจสอบกำกับดูแลของหน่วยงานรับผิดชอบ ว่ามีผลอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยอาหารในประเทศ และยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าโทษทางอาญาเกี่ยวกับอาหารในฟินแลนด์ส่วนใหญ่กำหนดบทลงโทษปรับในจำนวนที่ไม่สูง ซึ่งแตกต่างกับกฎหมายของหลายประเทศในปัจจุบัน

ที่มา : FoodSafetyNews  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?