TH EN
A A A

จีนเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนผ่าน cifer.singlewindow.cn

22 February 2565   

                ตามที่จีนมีการประกาศระเบียบ 248 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (Regulations on the Registration and Administration of Overseas Producers of Imported Food: Decree 248) โดยกำหนดให้ผู้ผลิตอาหารต้องขึ้นทะเบียนผ่านระบบ cifer.singlewindow.cn กับหน่วยงาน GACC ก่อนส่งออกไปยังจีน ซึ่งระเบียบมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยทางระเบียบจะมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อาทิ การติด registration no. ลงบนฉลากสินค้าทั้ง inner/outer packaging ซึ่งหมายเลขดังกล่าวต้องตรงกับระบบ cifer (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www/opsmoac.go.th/beijing-news_release)
                โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา มีการตรวจพบว่าระบบ cifer.singlewindow.cn ได้มีการปรับปรุงรายการสินค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนผ่านระบบจากเดิม 5,553 รายการ เป็น 5,298 รายการ แยกตามพิกัดศุลกากร (HS code) และ CIQ code ที่แตกต่างกัน โดยที่จีนไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส่งผลให้สินค้าบางชนิดที่ต้องมีการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมจากเดิมที่ไม่ได้อยู่ในระบบ อาทิ สินค้าในกลุ่ม meat products, aquatic products, bee products บางชนิด, frozen fruits, แป้งมันสำปะหลัง (Cassava starch) และแป้งมันฝรั่ง น้ำมันเพื่อการบริโภคบางประเภท สินค้ากลุ่ม nuts and seeds บางชนิด เครื่องดื่มบางประเภท และสินค้าบางประเภทถูกลบจากระบบ เช่น สินค้ากลุ่ม Chiness herbal medicine บางประเภท
                จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบกลุ่มสินค้าที่มีการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม และกฎระเบียบดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบของประเทศคู่ค้าและไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกได้
  เอกสารแนบ
  1. รายการพิกัดศุลกากรทั้งหมดที่มีการขึ้นทะเบียน และมีการเปลี่ยนแปลง
  2. คู่มือการขึ้นทะเบียนด้วยตนเองตาม Decree 248 (ภาษาอังกฤษ) 

ที่มา: กนร.2

Is this article useful?