TH EN
A A A

FSA เผยผลสำรวจทัศนคติต่อความปลอดภัยอาหารของผู้บริโภค

9 February 2565   

              หน่วยงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (Food Standards Agency: FSA) ได้ดำเนินการสำรวจผู้บริโภคในประเทศเพื่อรับรู้ถึงทัศนคติและช่องทางรับข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร อันจะนำไปสู่การให้ความสำคัญต่อประเด็นและช่องทางสื่อสารขององค์กร ที่มีเป้าหมายสูงสุดคือการยกระดับความปลอดภัยอาหารของประเทศ
              การสำรวจดังกล่าวแบ่งผู้บริโภคเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามพฤติกรรมการปรุงหรือซื้ออาหารในชีวิตประจำวัน พบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานอาหาร “เพื่อให้ได้พลังงาน” ให้ความสนใจกับสุขอนามัยอาหารน้อยที่สุด และมีระดับการรับรู้ต่อการให้คะแนนสุขอนามัยอาหาร (Food Hygiene Ratings Scheme: FHRS) ที่ FSA ประเมินให้แก่สถานประกอบการอาหารในประเทศ ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ในขณะที่กลุ่ม “ผู้บริโภคที่มีวิถีชีวิตเร่งรีบ” เป็นกลุ่มที่รับรู้เกี่ยวกับคะแนน FHRS สูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่การปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การล้างมือ หรือการตรวจสอบวันหมดอายุของวัตถุดิบ กลับอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และสุดท้าย ผู้บริโภคกลุ่มที่ “ปรุงอาหารรับประทานเอง” ให้ความสำคัญทั้งการปฏิบัติและการรับรู้คะแนน FHRS สูงที่สุด        

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?