TH EN
A A A

อินเดียเปิดตลาดเนื้อหมูให้เมกาแล้วหลังเจรจามาหลายปี!

8 February 2565   

                หลังจากผ่านการเจรจามาหลายปี ท้ายที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 2564 ทางสภาผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ของสหรัฐอเมริกา (US Meat Federation Export; USMEF) ได้ประกาศว่าทั้งอินเดียและสหรัฐฯได้ทำข้อตกลงทางการค้าทวิภาคี ส่งผลให้อินเดียอนุญาตให้สหรัฐฯสามารถส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์เนื้อหมูมายังอินเดียได้ โดยก่อนหน้านี้ที่ทางสหรัฐฯไม่สามารถส่งออกเนื้อหมูมายังอินเดียได้ เนื่องจากทั้งทางสหรัฐฯและอินเดียนั้นไม่ได้มีข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับเรื่องใบรับรองการส่งออกหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์เนื้อหมูของสหรัฐฯ เข้าสู่อินเดีย
                ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่าน การบริโภคเนื้อหมูในอินเดียลดลงจาก 354,100 ตันเป็น 295,000 ตัน เนื่องจากผู้บริโภคส่วนมากนิยมบริโภคไข่และเนื้อไก่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งปัญหาการเพาะเลี้ยงหมูในอินเดียยังไม่รับการสนับสนุนและยังไม่มีมาตรการดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์พื้นฐาน ส่งผลให้พื้นที่การเพาะเลี้ยงหมูในอินเดียถูกจำกัดอยู่ในบางพื้นที่ พบได้มากตามแถบภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ด้วยปัญหาการกระจุกตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงทำให้การบริโภคเนื้อหมูในอินเดียส่วนใหญ่พบได้เฉพาะทางรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น รัฐอัสสัมและรัฐนาคาแลนด์

ที่มา : Euromeatnews/NationalHogFarmer สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?