TH EN
A A A

ตลาดทุเรียนไทยในออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ยังสดใส

29 November 2564   

               สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทุเรียนไทยในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ พบว่าการส่งออกทุเรียนไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ไทยส่งออกทุเรียนแกะเนื้อแช่เย็นและทุเรียนแช่เยือกแข็งไปยังออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 62.37% และ 156.54% ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ประเภทสินค้าทุเรียนที่ไทยสามารถส่งไปยังออสเตรเลียได้ในปัจจุบันได้แก่ ทุเรียนแกะเนื้อแช่เย็น ทุเรียนทั้งลูกแช่เยือกแข็ง และทุเรียนแกะเนื้อแช่เยือกแข็ง เท่านั้น ในขณะที่ทุเรียนผลสดทั้งลูกยังไม่สามารถส่งเข้าออสเตรเลียได้เพราะยังไม่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง
               ในส่วนของนิวซีแลนด์ก็มีแนวโน้มการนำเข้าทุเรียนจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน แม้จะประสบปัญหาด้านการขนส่งในช่วงโควิด-19 ในปี 2563 จึงทำให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ไทยมีการส่งออกทุเรียนสดและทุเรียนแช่แข็งไปยังนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นถึง 349.64% และ 292.42% ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
               ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ควรศึกษาแนวทางปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ทั้งการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การขอเอกสารรับรองสุขอนามัย ตลอดจนถึงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตามมาตรฐานบังคับ สำหรับสินค้าทุเรียนแช่เยือกแข็ง โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ       

ที่มา : กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มกอช. และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา
ประเทศ: ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

Is this article useful?