TH EN
A A A

ส้มโอไทยเปิดตลาดไปสหรัฐฯ สำเร็จ!

12 November 2564   

                สหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศผ่าน Federal Register เลขที่ 2021-24490 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ว่าสำนักงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) ได้เสร็จสิ้นกระบวนการประเมินความเสี่ยงและรับข้อคิดเห็นจากสาธารณชนแล้ว เห็นควรอนุญาตให้ผลส้มโอสด (Citrus maxima (Berm.) Merr.) จากประเทศไทยเป็นสินค้าเกษตรที่สามารถนำเข้าสู่ภาคพื้นทวีปสหรัฐอเมริกาได้เมื่อผ่านกระบวนการควบคุมศัตรูพืชที่กำหนด อันได้แก่การทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคด้วยสารที่ APHIS รับรอง บรรจุกล่องติดฉลากตามที่กำหนด และฉายรังสีแกมมาความเข้มไม่ต่ำกว่า 400 เกรย์ แต่ไม่เกิน 1,000 เกรย์ เพื่อควบคุมแมลง้ศัตรูพืชกักกัน ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐร่วมกันทั้งฝ่ายไทยและสหรัฐอเมริกา แล้วจัดส่งด้วยช่องทางจัดส่งเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น
                ทั้งนี้ผักและผลไม้สดเป็นสินค้าเกษตรที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคและแมลงศัตรูพืช จึงจำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงและออกมาตรการควบคุมอย่างรัดกุมก่อนยอมรับนำเข้า และผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด           
  

ที่มา : USDA APHIS สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?