TH EN
A A A

การนำเข้าเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นในตลาดฟิลิปปินส์

3 September 2564   

                หลังจากตลาดฟิลิปปินส์พบปัญหาปริมาณเนื้อสัตว์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ ส่งผลให้เกิดการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นถึง 44.30% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 คิดเป็นปริมาณร่วม 600,000 ตัน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน โดยเป็นการนำเข้าเนื้อสุกรกว่า 277,850 ตัน รองลงมาเป็นการนำเข้าเนื้อวัว 83,347 ตัน, เนื้อไก่ 192,132 ตัน และเนื้อสัตว์อื่นๆ นอกจากนั้นยังมีการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ตัดกระดูกด้วยเครื่องจักร (MDM) เป็นปริมาณเกือบ 100,254 ตัน แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางการฟิลิปปินส์ได้ประกาศลดภาษีนำเข้าเนื้อสุกรเป็นเวลาหนึ่งปี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาเนื้อสุกรในประเทศ

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Meat-imports-are-rising-in-the-Filipino-market/4853 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?