TH EN
A A A

อียิปต์ขยายเวลาบังคับใช้ระบบ ACI ถึง 1 ต.ค. 64

1 September 2564   

               ตามที่กระทรวงการคลังอียิปต์ได้มีมาตรการใช้การดำเนินการทางพิธีการศุลกากรจะต้องทำผ่านระบบ ACI ซึ่งเป็นการดำเนินการทางพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชน (Blockchain) ผู้ส่งออกต้องขึ้นทะเบียนในระบบและส่งเอกสารเกี่ยวข้องที่จำเป็นก่อนสินค้าจะออกจากท่าต้นทางไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยระบบดังกล่าวได้เปิดใช้ระยะทดลองมาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 และกำหนดเดิมจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 แต่เนื่องจากผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังปรับตัวไม่ทัน จึงขยายเวลาบังคับใช้มาตรการดังกล่าวออกไปเป็นวันที่ 1 ต.ค. 2564 แทน เพื่อเพิ่มเวลาให้ผู้เกี่ยวข้องปรับตัวด้านต่าง ๆ เช่น สมัครเข้าใช้งานระบบ ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาของการดำเนินการทางพิธีการศุลกากรให้สั้นลงและสะดวกมากขึ้น และนอกจากอียิปต์แล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศในแอฟริกาและพื้นที่อื่น ๆ ใช้ระบบดังกล่าวด้วย 

ที่มา : https://www.fas.usda.gov/ สรุปโดย : มกอช. 

Is this article useful?