TH EN
A A A

EU ติง ระบบควบคุมดูแลอุตสาหกรรมนมของแคนาดาอาจไม่ปลอดภัยเพียงพอ

23 August 2564   

               การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังสหภาพยุโรปต้องได้รับการประเมินระบบคุณภาพจากหน่วยงานของสหภาพยุโรปก่อน และตรวจซ้ำระหว่างดำเนินการเป็นระยะเพื่อรักษาความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานสหภาพยุโรป ล่าสุดหน่วยงาน DG SANTE ซึ่งทำหน้าที่ดังกล่าวได้เข้าตรวจสอบและพบว่าระบบการควบคุมโดยภาครัฐของแคนาดายังมีจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข ได้แก่การประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการตรวจประเมินให้การรับรอง HACCP แก่สถานประกอบการ โดยรายงานระบุพฤติการณ์ของความเสี่ยงดังกล่าวว่า หน่วยงานส่วนภูมิภาคของแคนาดาพบสถานประกอบการที่ไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบ ได้ตักเตือนให้แก้ไขแล้ว แต่ไม่มีการส่งข้อมูลให้กับส่วนกลางจึงอาจเป็นความเสี่ยงในการควบคุมดูแล และความเสี่ยงที่น้ำนมดิบปนเปื้อนจะเข้าสู่กระบวนการผลิตของสถานประกอบการในรัฐอื่น ๆ ได้โดยไม่มีการแจ้งเตือน ส่วนในด้านการตรวจประเมินให้การรับรอง HACCP นั้น พบว่ามีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองโดยไม่มีการเข้าตรวจ ณ สถานที่จริง         

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช. 

Is this article useful?