TH EN
A A A

เยอรมันวางแผนยอมให้มี GMO ในอาหารติดฉลาก non- GM

23 January 2551   

             พรรคร่วมรัฐบาลเยอรมันตกลงที่จะอนุญาตให้อาหารที่มีวัตถุเจือปนอาหาร (Additives) ที่เป็น GMO บางรายการ หรือใช้ ตัวช่วยแปรรูป (Processing  aids) ที่เป็น GMO ยังคงสามารถติดฉลากว่าไม่ใช่ GMO หรือ non- GM ได้

             เยอรมันมีระบบการติดฉลากอาหาร non- GM รวมทั้งอาหารที่มาจากสัตว์ที่เลี้ยงโดยใช้อาหารสัตว์ที่เป็น GMO ตั้งแต่ปี  2533   แต่อุตสาหกรรมไม่เคยใช้การติดฉลากนั้นไปใช้เนื่องจากระเบียบที่เข้มงวดมาก และต้องมีเอกสารมากมายในการจะกล่าวอ้างว่าเป็น non- GM 

             โฆษกของกระทรวงอาหาร เกษตรและคุ้มครองผู้บริโภค (BMELV)กล่าวว่า ขณะนี้มีการตกลงว่าจะอนุญาตให้ใช้วิตามิน วัตถุเจือปนอาหาร หรือใช้ตัวช่วยแปรรูปที่เป็น GMO ได้หากไม่มีทางเลือกของ non - GM อยู่  โดยผลิตภัณฑ์สุดท้ายยังสามารถติดฉลากว่า non-GM  ซึ่งรวมทั้งวัตถุดิบจากสัตว์ที่เลี้ยงด้วยอาหารสัตว์ที่มีส่วนประกอบของวิตามิน B 21 และ lyside ซึ่งมีเฉพาะที่ผ่านกระบวนการ GMO เท่านั้น   ทั้งนี้ความตั้งใจของการผ่อนปรนนี้เพื่อส่งเสริมให้อุตสหากรรมอาหารเริ่มต้นใช้ฉลาก non-GM 
             อย่างไรก็ตาม  Marcos Girnau ผู้จัดการของสมาพันธ์อุตสาหรกรรมอาหารของเยอรมันไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเห็นว่าทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภค 

             โฆษกของ BMELV  กล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบเรื่องเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2552 ซึ่งเปิดทางให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร GM ได้หากไม่มี non-GM ให้เลือกในการทำเกษตรอินทรีย์

             ทั้งนี้ รัฐบาลเยอรมันยังคงต้องแจ้ง (notify) ระเบียบนี้ต่อสหภาพยุโรป  และต้องผ่านสภาเยอรมันด้วย  ซึ่งเนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบด้วยแล้วคงไม่มีปัญหาในการผ่านสภา

ที่มา  :  Food navigator

Is this article useful?