TH EN
A A A

ไต้หวันเผยแพร่ข้อกำหนดของการใช้ 2′-fucosyllactose เป็นส่วนผสมในอาหาร

15 July 2564   

               เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 FDA ของไต้หวันได้เผยแพร่และบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ “ข้อกำหนดการใช้และการติดฉลากของ 2′-fucosyllactose (2’-FL) ที่ได้จาก E. coli ดัดแปรพันธุกรรมสายพันธุ์ K-12 DH1 MDO MAP1001d ซึ่งจะนำมาเป็นส่วนผสมในอาหาร” 
ซึ่งมีประเด็นโดยสรุปดังนี้ : 
     1. 2′-FL ที่ได้ในขั้นตอนสุดท้ายต้องไม่มียีนที่มีการดัดแปรพันธุกรรมหลงเหลืออยู่และจะต้องไม่พบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
     2. สามารถใช้ 2′-FL เป็นส่วนผสมในอาหารในสูตรอาหารสำหรับทารก และนมผงสำหรับเด็ก หรือผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี 
     3. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ 2′-FL ที่จะวางจำหน่ายมีระดับการใช้งานสูงสุด คือ 1.2 ก./ลิตร หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด 
     4. บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะของ 2′-FL ที่ได้จาก E. coli K12 MAP1001d จะต้องแสดงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ "2′-fucosylactose ผลิตโดยจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม" หรือ "2′-fucosylactose ผลิตโดยจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม แต่ท้ายสุดไม่มีจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรมและยีนของจุลินทรีย์ดังกล่าว" 

ที่มา : https://resources.selerant.com/food-regulatory-news/fda-taiwan-publishes-regulation-for-the-use-restriction-and-labeling-requirement-of-2-fucosyllactose-produced-by-genetically-modified-e.-col-1624883923658 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?