TH EN
A A A

สหรัฐเสนอเอกสารความปลอดภัยของอาหารจากสัตว์โคลนนิ่ง

23 January 2551   

             หลังจากการศึกษาและวิคราะห์อย่างละเอียดเป็นเวลาหลายปี USFDA ได้ออกเอกสารความหนาขนาด 500 หน้า สรุปว่าเนื้อและนมจากสัตว์โคลนนิ่ง ได้แก่ วัว สุกร แพะ ซึ่งนำมาผลิตเป็นอาหารมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับอาหารที่จากปศุสัตว์ที่ผสมแบบดั้งเดิม  แต่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าความปลอดภัยของอาหารจากสัตว์โคลนนิ่งชนิดอื่นๆ เช่น แกะ  ทั้งนี้เอกสารของ USFDA ครอบคลุมเรื่องการประเมินความเสี่ยง  แผนการจัดการความเสี่ยง และคำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรม 
             ในปี 2544  ผู้ผลิตของสหรัฐฯ ตกลงที่จะชะลอการนำเนื้อและนมจากสัตว์โคลลนิ่งเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารจนกว่า USFDA จะประเมินเรื่องนี้  กระทรวงเกษตร สหรัฐฯ จะหารือผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มีการเปลี่ยนผ่านในตลาดอย่างมีระบบและราบรื่น  และกำหนดขั้นตอนต่อไปหลังจากที่มีการระงับการวางตลาดโดยสมัครใจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สหรัฐฯ ไม่ได้กำหนดให้มีการติดฉลากหรือกำหนดมาตรการเพิ่มเติมอาหารจากวัว สุกรและแพะโคลนนิ่ง  เพราะการโคลนนิ่งใช้ในการเพาะพันธุ์  ดังนั้น จึงยังไม่มีเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ  สำหรับการผลิตในฤดูใบไม้ผลินี้ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อวางตลาด   USFDA ยังคงแนะนำว่าอาหารจากสัตว์โคลนนิ่งชนิดอื่นที่นอกเหนือจากวัว สุกร และแพะยังไม่ให้เข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร โคลนนิ่งเป็นเทคโนโลยีการลอกเลียนพันธุกรรมของสัตว์ต้นแบบ เหมือนกับสร้างคู่แฝดแต่นำมาเกิดต่างเวลากัน  ไม่ใช่ GMOs

ที่มา  :  USFDA

Is this article useful?