TH EN
A A A

รัสเซียแก้ไขข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชของ EAEU

27 May 2564   

                เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 รัสเซียได้แจ้งต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เกี่ยวกับร่างแก้ไขข้อบังคับด้านสุขอนามัยพืชของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union) ผ่าน G/SPS/N/RUS/219 และ G/SPS/N /RUS/220 โดยร่างมาตรการเพิ่มเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับก้อนเชื้อเห็ด และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืชของ EAEU ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระยะเวลาเปิดรับข้อคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับจะสิ้นสุดในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 

ที่มา : https://www.fas.usda.gov/data/russia-draft-amendments-eaeu-phytosanitary-requirements-notified-wto-0 สรุปโดย : มกอช.  

Is this article useful?