TH EN
A A A

ธุรกิจระดับโลกใช้ดาวเทียมตรวจจับสวนปาล์มรุกป่า

14 May 2564   

              มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารโดยพื้นฐานแล้วจะมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยในการบริโภค แต่ขอบข่ายก็ขยายออกมาสู่การรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ จนถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการผลิตอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตามกระแสความต้องการของผู้บริโภค 
              สำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันนั้น ล่าสุดบริษัทผู้ค้าน้ำมันและไขมันระดับโลกได้เปิดเผยมาตรการของบริษัทว่าจะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงตรวจติดตามพื้นที่ปลูกของสวนปาล์มในเครือข่าย เพื่อเฝ้าระวังมิให้ผู้ผลิตบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าเพื่อผลิตปาล์มส่งขายให้บริษัท อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าบริษัทไม่สนับสนุนการทำลายป่าเพื่อผลิตปาล์มน้ำมัน
              ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันและแนวโน้มการใส่ใจต่อความยั่งยืนได้จากวารสาร Early Warning ฉบับ https://warning.acfs.go.th/th/e-magazine/?page=56#book/page1 นอกจากนั้นประเทศไทยยังมีมาตรฐานสินค้าเกษตร “หลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน” ศึกษาได้จาก https://www.acfs.go.th/files/files/commodity-standard/20201022115429_521511.pdf และขณะนี้มีการเปิดรับความเห็นต่อร่างหลักการและเกณฑ์กำหนดการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของ RSPO 2018 สำหรับประเทศไทย อีกด้วย ติดตามได้ใน https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1057    

ที่มา: https://www.foodnavigator.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?