TH EN
A A A

กระแสอาหาร Clean Label มาแรงรับ New Normal

6 May 2564   

                อาหารฉลากสะอาด หรือ Clean Label เป็นกระแสความนิยมใหม่ที่ก้าวล้ำไปอีกขั้น เพราะเป็นแนวคิดที่บูรณาการห่วงโซ่การผลิตเข้ากับภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง และแสดงฉลากอย่างชัดเจนโปร่งใสเข้าใจง่าย ไม่มุ่งปกปิดข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการค้า จึงมีรายงานว่าแนวโน้มดังกล่าวได้รับความนิยมสูงขึ้นจากผู้ผลิตในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 และคาดการณ์ว่าจะได้รับความนิยมสูงขึ้นในโลกยุควิถีชีวิตใหม่ (New  Normal) ตลอดถึงโลกยุคหลังวิกฤตครั้งนี้ โดยที่ผ่านมาพบว่าธุรกิจอาหารได้ดำเนินการด้าน Clean Label นี้ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการสนับสนุนความเคลื่อนไหวทางสังคม การใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่อาจแสดงออกผ่านระดับคะแนนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่กดขี่ขูดรีดแรงงานและผู้ผลิตวัตถุดิบ ตลอดจนมุ่งลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก เพิ่มการใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลและบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตลอดจนลดการใช้สิ่งสังเคราะห์ในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น    

ที่มา : https://www.foodnavigator.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?