TH EN
A A A

USDA เริ่มกระบวนการทางกฎหมายต่อข้อบังคับใช้ RFID ในปศุสัตว์

28 April 2564   

                การผลักดันร่างกฎระเบียบบังคับให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและไบซันที่จะมีการซื้อขายปศุสัตว์ข้ามรัฐให้ใช้อุปกรณ์ RFID เพื่อการทวนสอบในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ดังรายงานใน https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7213 ร่างกฎระเบียบดังกล่าวถูกฟ้องต่อศาลโดยองค์กรภาคประชาชนของสหรัฐฯ ให้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องก่อนบังคับใช้ จึงส่งผลให้ร่างกฎระเบียบดังกล่าวจะยังไม่เป็นผลบังคับใช้จนกว่าจะผ่านกระบวนการทางกฎหมายและประกาศใช้ใหม่อีกครั้ง ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์จึงยังสามารถเลือกอุปกรณ์ในการระบุตัวตนปศุสัตว์ เช่น แท็กโลหะและแท็กพลาสติกได้

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?