TH EN
A A A

สเปนเพิ่มยอดขายผ่านตราประทับสวัสดิภาพสัตว์

28 April 2564    49

                สเปนมีการรับรองสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยทางชีวภาพ INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN (IAWS) ตามหลักพื้นฐานเสรีภาพ 5 ประการที่กำหนดโดย OIE และเกณฑ์ทั่วไป 12 ประการของสวัสดิภาพสัตว์ ผ่านตราประทับ "WELFARE COMMITMENT CERTIFIED" เป็นตรารับประกันการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านสวัสดิภาพสัตว์รวมถึงความปลอดภัยทางอาหาร การจัดการสัตว์ สุขภาพสัตว์และความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต้องการมาตรฐานการรับรองด้านสวัสดิภาพสัตว์สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มากขึ้น โดยการรับรอง IAWS เป็นการรับรองในส่วนของเนื้อสุกรขาวของสเปน ดังนั้นการได้รับการยอมรับจากประเทศผู้นำเข้าเนื้อหลักของสเปนจึงเป็นประโยชน์ต่อการค้า เนื่องจากขณะนี้ผู้บริโภคตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้นและมองหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย การรับรอง IAWS จึงก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกกับผู้บริโภคและส่งผลให้ยอดขายของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น

 

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-IAWS:-Improvement-of-productivity-through-animal-welfare/4572 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?