TH EN
A A A

อินเดียขึ้นภาษีนำเข้าฝ้ายหวังหนุนผู้ผลิตในประเทศ!

31 March 2564   

                เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา รัฐบาลอินเดียประกาศเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมสำหรับฝ้ายที่นำเข้ามายังอินเดีย 10% โดยเป็นภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บทั่วไป 5% และภาษีเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 5% ซึ่งการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมนี้คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนราคาฝ้ายที่ผลิตในประเทศ รวมถึงช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ผลิตอินเดียได้รับผลกระทบจากการนำเข้าฝ้ายจากต่างประเทศ โดย Cotton Association of India คาดการณ์ว่า ผลผลิตฝ้ายอินเดียช่วงปี 2563 - 2564 จะเพิ่มขึ้นเป็น 37.12 ล้านม้วน (bales) จากเดิม 35.49 ล้านม้วนในปีก่อนหน้า และคาดการณ์ว่าในปี 2564 นี้ การนำเข้าฝ้ายจากต่างประเทศมายังอินเดียจะลดลงเหลือ 1.4 ล้านม้วน จากเดิม 1.55 ล้านม้วน ในปี 2562 – 2563

ที่มา : https://www.bloombergquint.com/business/india-imposes-10-duty-on-cotton-imports-to-support-farmers
https://www.fas.usda.gov/data/india-cotton-and-products-update-38 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?