TH EN
A A A

NGO อินทรีย์เหล็กร้องรัฐบังคับห้ามโฆษณาอาหารขยะ

19 March 2564   

               เยอรมนีได้กำหนดแนวทางลดการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเด็ก เช่น อาหารที่มีน้ำตาล เกลือ ไขมันอิ่มตัว และพลังงานสูง โดยการรณรงค์และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการลดโฆษณาอาหารกลุ่มดังกล่าวโดยสมัครใจ แต่งานวิจัยที่เสนอต่อสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคเยอรมนี (VZBV) กลับชี้ให้เห็นว่าเด็กเยอรมันยังเข้าถึงสื่อโฆษณาของผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มดังกล่าวอยู่ถึง 2,700 ถึง 7,800 ครั้งต่อปี ผ่านช่องทางออนไลน์ VZBV จึงเรียกร้องให้ภาครัฐของเยอรมนีออกมาตรการที่เป็นข้อบังคับทางกฎหมายมาเพื่อจำกัดการโฆษณาอาหารกลุ่มดังกล่าว ขณะเดียวกันสหพันธ์โฆษณาเยอรมัน (ZAW) ก็โต้แย้งว่ามาตรการสมัครใจในปัจจุบันก็จำกัดการโฆษณาอาหารกลุ่มดังกล่าวอยู่แล้ว และสาเหตุหลักของปัญหาโรคอ้วนในเด็กเยอรมันอาจไม่ได้เกิดจากการเข้าถึงสื่อโฆษณา แต่เกิดจากการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอและรูปแบบการดำเนินชีวิตในครอบครัว
 

ที่มา : https://www.foodnavigator.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?