TH EN
A A A

ไอร์แลนด์เหนือเข้มนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ UK หลัง Brexit

10 March 2564   

                แม้ไอร์แลนด์เหนือจะเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร แต่พิธีสารไอร์แลนด์เหนือที่กำหนดให้เป็นสมาชิกตลาดร่วมของสหภาพยุโรปแม้ว่าสหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรปแล้ว ทำให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารจากพื้นที่อื่น ๆ ของสหราชอาณาจักรบนเกาะบริเตนใหญ่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ที่เข้มงวดของสหภาพยุโรป หากต้องการส่งสินค้าเข้าสู่ไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งมีกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบอยู่หลายรายการ หนึ่งในนั้นคือเนื้อสัตว์แปรรูปประเภทไส้กรอกและเนื้อบด ซึ่งสหภาพยุโรปมีมาตรการไม่ยอมรับนำเข้าจากประเทศนอกกลุ่ม ภาครัฐของไอร์แลนด์เหนือจึงออกแบบใบอนุญาตเฉพาะกาลให้ผู้ส่งออกจากเกาะบริเตนใหญ่ใช้ในการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวเข้ายังไอร์แลนด์เหนือ โดยมาตรการนี้อนุญาตเพียงการนำเข้าสู่ไอร์แลนด์เหนือเท่านั้น และใช้ได้เพียงในระยะผ่อนผันถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยในช่วงระยะเวลานี้ภาครัฐของสหราชอาณาจักรต้องเร่งเจรจาเปิดตลาดให้เกิดการยอมรับนำเข้าเพื่อให้ยังส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวได้   
 

ที่มา : https://www.thelondoneconomic.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?