TH EN
A A A

ญี่ปุ่นผ่อนปรนผักขมจีน

17 January 2551   
              จากการหารือระหว่างนายยาสุโกะ ฟุกูดะ  นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และนายเหวินเจียเป่า  ประธานาธิบดีของจีนเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร  ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนและร่วมมือกัน โดยญี่ปุ่นได้ลดการสุ่มตัวอย่างผักขมแช่แข็ง (Frozen spinach) นำเข้าจากจีนจากเดิม 16 ตัวอย่างต่อคอนเทนเนอร์ เหลือ 6 ตัวอย่างต่อคอนเทนเนอร์   ซึ่งทำให้ลดระยะเวลาด้านพิธการศุลการและช่ยประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแก่ผู้ส่งออกจีน  โดยการสุ่มตัวอย่าง 16 ตัวอย่างต่อคอนเทนเนอร์เสียค่าใช้จ่าย 800,000 เยน หรือ 7,080 ดอลลาร์สหรัฐ
หลังญี่ปุ่นประกาศใช้  Food Sanitation Law ในเดือนพฤษภาคม 2546 ผู้นำเข้าญี่ปุ่นต้องระมัดระวังการพบสารตกค้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Chlorpyrifos ในผักขมแช่แข็งจากจีน  จีนและญี่ปุ่นได้ดำเนินการควบคุมอย่างใกล้ชิด เช่น AQSIQ ของจีนดูและจัดเตรียมผักขมแข็งเพื่อการส่งออก  ทำให้ไม่มีการตรวจพบสารดังกล่าวเกิดนมาตรฐานในปักขมแช่แข็งจากจีนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2546 อย่างไรก็ตาม AQSIQ ยังคงดำเนินการดูแลการส่งออกเช่นเดิมเพื่อจะขอลดการสุ่มตรวจตัวอย่างให้กับ 37 บริษัทผู้ส่งออกต่อไป
ที่มา  :  สำนักข่าวซินหัว

Is this article useful?