TH EN
A A A

ด่านโหย่วอี้กวนจะหยุดดำเนินงานการนำเข้า – ส่งออกสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน

9 February 2564    129

               คณะกรรมการประสานงานการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเมืองผิงเสียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ออกประกาศแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท และผู้ประกอบการ เรื่องด่านโหย่วอี้กวน และจุดการค้าชาวชายแดนต่าง ๆ ของเมืองผิงเสียง ประกอบด้วย จุดการค้าชาวชายแดนน่งเหยา จุดการค้าชาวชายแดนผู่จ้าย จุดการค้าชาวชายแดนเจี้ยวอ้าย และจุดการค้าชาวชายแดนโหย่วอ้าย จะหยุดดำเนินงานการนำเข้า – ส่งออกสินค้าเป็นการชั่วคราวเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๗ วัน โดยจะกลับมาดำเนินงานตามปกติในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
                ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ใช้เส้นทางการส่งสินค้าไปจีนผ่านเส้นทางขนส่งทางบกควรประสานกับทางผู้นำเข้าของฝั่งจีนก่อนการส่งออกในช่วงเทศกาลตรุษจีนว่าด่านที่นำเข้าเปิดดำเนินการตามปกติหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าคงค้าง

ที่มา : กนร2.

Is this article useful?