TH EN
A A A

ญี่ปุ่นแก้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชป้องพันธุ์ดีรั่วไหล

13 January 2564   

                 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 วุฒิสภาญี่ปุ่นได้มีมติผ่านร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช สาระสำคัญประการหนึ่งคือการห้ามมิให้นำเมล็ดหรือส่วนขยายพันธุ์ของพืชที่พัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่นออกนอกประเทศ โดยระบบจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตามกฎหมายนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาสายพันธุ์กำหนดพื้นที่ใช้พันธุ์เป็นรายประเทศ หรือรายจังหวัด และหากบุคคลใดนำพันธุ์พืชที่กำหนดให้ใช้ในประเทศเท่านั้นออกนอกประเทศจะถือเป็นความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา ซึ่งกำหนดอัตราโทษจำคุกไว้สูงสุดถึง 10 ปี ปรับไม่เกิน 10 ล้านเยน และสูงสุด 300 ล้านเยนในกรณีนิติบุคคล นอกจากนั้นผู้พัฒนาพันธุ์ยังสามารถฟ้องร้องทางแพ่งให้ผู้ละเมิดหยุดการกระจายพันธุ์และชดใช้ค่าเสียหายได้อีกด้วย โดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2564
                 ร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรญี่ปุ่นขออนุญาตเก็บพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลผลิตถัดไป โดยรัฐสภาญี่ปุ่นจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาระบบการขออนุญาตให้ไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของเกษตรกรมากเกินไป และคาดว่าระบบส่วนนี้จะเริ่มใช้ได้อย่างสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2565       

ที่มา : http://english.agrinews.co.jp/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?