TH EN
A A A

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากหลายประเทศในยุโรป

25 December 2563   

                กระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ออกมาตรการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกที่ยังมีชีวิตจากต่างประเทศ รวมทั้งนกสวยงาม ลูกไก่ ไข่ที่พร้อมจะฟัก และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการบำบัดด้วยความร้อนจากเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และบางพื้นที่ของรัสเซีย นอกจากนี้ยังห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่นกกระทาเพื่อการบริโภคจากพื้นที่มณฑล Herefordshire เมือง Cheshire West และ เมือง Chester ในสหราชอาณาจักรที่มีการระบาดมาก อีกทั้งยังมีการห้ามนำเข้านก และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการบำบัดด้วยความร้อนจากพื้นที่ Yugra, Chelyabinsk Oblast, Tatarstan, Samara Oblast และ Tomsk Oblast ของประเทศรัสเซีย เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคภายในประเทศ ดังนั้นทางกระทรวงจึงได้ออกมาตรการห้ามการนำเข้าจนกว่าจะมีการปลอดการแพร่ระบาด โดยได้มีการติดตามสถานการณ์สุขภาพของสัตว์อย่างใกล้ชิดและมีการใช้มาตรการป้องกันทันทีหากได้รับผลกระทบจากเชื้อโรค


ที่มา: https://www.euromeatnews.com/Article-UAE-bans-poultry-imports-from-Germany,-the-Netherlands/4283 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?