TH EN
A A A

ออสซี่-กีวี่ เตรียมแก้กฎหมายมาตรฐานอาหารในรอบ 30 ปี

23 December 2563   

                ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ใช้ระบบและองค์กรตรวจสอบกำกับดูแลระบบมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารร่วมกันภายใต้กฎหมายมาตรฐานอาหารที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2534 และเมื่อปี 2562 การประชุมระดับรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศในวาระกฎระเบียบควบคุมอาหาร ได้พิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายมาตรฐานฉบับดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี และล่าสุดร่างปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการเปิดรับข้อคิดเห็นจากสาธารณชนแล้ว
                แนวทางการแก้ไขกฎระเบียบครั้งนี้จะนำไปสู่การปรับปรุงข้อยกเว้น กระบวนการกำหนดกฎระเบียบ และกำหนดรองรับการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของ FSANZ อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัวยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบมาตรฐานของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้ากับมาตรฐานสากลอีกด้วย

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?