TH EN
A A A

ผู้เชี่ยวชาญเผยสถานการณ์อาหารปลอดภัยในแอฟริกายังน่าเป็นห่วง

21 December 2563   

                ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหารจากประเทศในทวีปแอฟริกาได้ร่วมกันให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารในประเทศของตน ซึ่งพบว่าปัญหาร่วมกันคือสารพิษจากเชื้อราอย่างอะฟลาทอกซิน และการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในอาหาร โดยประเด็นที่ได้รับการหยิบยกจากแต่ละประเทศ ได้เเก่
     1. แอฟริกาใต้มีหน่วยงานตรวจรับรองและระบบมาตรฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐานตามความสมัครใจโดยส่วนใหญ่ แต่มีข้อกำหนดบังคับให้กิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงและเนยถั่ว และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปพร้อมรับประทาน ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP
     2. เอธิโอเปียพบความเสี่ยงจำนวนมากในตลาดที่ไม่เป็นทางการ ทำให้ขาดการควบคุมดูแลและจัดเก็บข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการออกกฎระเบียบรองรับ
     3. เคนยาเป็นประเทศที่บริโภคข้าวโพดเป็นอาหารหลัก ซึ่งข้าวโพดถือเป็นแหล่งของสารพิษอะฟลาทอกซิน มีเหตุการณ์อาหารไม่ปลอดภัยครั้งใหญ่ในปี 2547 ที่มีผู้ป่วยถึง 317 คน และเสียชีวิตถึง 125 คน จากการบริโภคข้าวโพดปนเปื้อนอะฟลาทอกซินสูงกว่ามาตรฐานถึง 800 เท่า อนึ่ง ปัจจุบันเคนยามีกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของอาหารถึง 23 ฉบับ แต่ขาดการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน
     4. ไนจีเรียมีทั้งความเสี่ยงจากเชื้อก่อโรคในผักผลไม้พร้อมรับประทาน และอะฟลาทอกซิน โดยแนวทางการแก้ปัญหาควรทำโดยพัฒนาระบบจัดเก็บและกระจายอาหาร รวมถึงจัดหาชุด Rapid Test Kit สำหรับตรวจสารพิษในพื้นที่
     5. แกมเบียมีการบริโภคผักปรุงสุกมากจึงมีความเสี่ยงต่อเชื้อก่อโรคไม่มากนัก แต่พบว่าประชากรมีการบริโภคน้ำนมดิบแล้วเจ็บป่วย นอกจากนั้นยังประสบความยุ่งยากจากการควบคุมคุณภาพผลผลิตถั่วลิสงให้ปลอดอะฟลาทอกซิน จึงเป็นปัญหาต่อการส่งออก   
 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?