TH EN
A A A

WTO ชี้ การค้าระหว่างประเทศสัมพันธ์กับการแพร่ระบาดโรคจากสัตว์

17 December 2563   

                รายงานการศึกษาขององค์การการค้าโลก (WTO) ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์กับการค้าระหว่างประเทศ เช่นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ที่แม้จะยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้แน่ชัด แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นเชื้อที่เกิดจากสัตว์ซึ่งมีการค้าระหว่างประเทศ โดยข้อมูลประเมินว่าเพียงช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็มีการติดเชื้อก่อโรคจากสัตว์ในมนุษย์แล้วถึง 56 โรค ทำให้มีผู้ป่วยถึงปีละ 2,500 ล้านราย เสียชีวิตถึงปีละ 2,700,000 ราย นอกจากนั้นยังทำให้เกิดความสูญเสียกำลังการผลิตปศุสัตว์ลงถึง 20% คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึงปีละ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
                รายงานฉบับดังกล่าวจึงเสนอการแก้ไขปัญหานี้ผ่านกลไกมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอย่างเหมาะสมภายใต้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถศึกษารายงานดังกล่าวฉบับเต็มได้จาก https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/resilience_report_e.pdf     
 

ที่มา: https://www.wto.org/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?