TH EN
A A A

เกาหลีใต้แก้มาตรฐานและคำจัดความอาหาร

14 December 2563   

                ตามประกาศแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) โดยประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 เกาหลีใต้มีประกาศการแจ้งเวียนที่อาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ดังนี้
                1. เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานและคำจำกัดความสำหรับอาหาร  โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
     1.1 แก้ไขข้อกำหนดของ Clostridium perfringens ในผลิตภัณฑ์กิมจิ ผลิตภัณฑ์ผักดอง อาหารที่ผ่านการต้ม ซอสปรุงรส (composite seasoning) น้ำส้มสายชู และผงกะหรี่และเครื่องแกงกะหรี่แบบก้อน (ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว)
     1.2 แก้ไขข้อกำหนดของจำนวนแบคทีเรียและเชื้อโคลิฟอร์มในกาแฟชนิดน้ำ
     1.3 แก้ไขมาตรฐานสำหรับสารหนู (Arsenic) ในผลิตภัณฑ์น้ำมันจากปลา
     1.4 แก้ไขรายการส่วนประกอบอาหาร (ภาคผนวก 1 - 3)
     1.5 แก้ไขและจัดทำค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช 27 ชนิด เช่น Kasugamycin
     1.6 แก้ไขและจัดทำค่า MRLs ของยาสัตว์ 4 ชนิด เช่น Lubabegron
     1.7 แก้ไขและจัดทำวิธีการทดสอบแบบทั่วไป (General Test Methods)
                สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (ภาษาเกาหลี) ได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/KOR/20_6015_00_x.pdf
                ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้อยู่ระหว่างพิจารณาข้อคิดเห็นซึ่งยังไม่กำหนดวันบังคับใช้ จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าและประสานข้อมูลจากผู้นำเข้าอีกทางหนึ่ง หาก มกอช. ได้รับความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป (หมายเลขประกาศ G/SPS/N/KOR/698)

 

ที่มา : กนร.1 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?