TH EN
A A A

เวียดนามพร้อมส่งไก่ขายสิงคโปร์-ฮ่องกง

9 December 2563   

                ผู้ค้าเนื้อไก่จากทางตอนใต้ของเวียดนามกำลังจะได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ของตนไปยังตลาดสิงคโปร์และฮ่องกง หลังผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงอาหารปลอดภัย ฟาร์มไก่ปลอดโรค ไก่ปลอดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และการดำเนินการทางกฎหมายกับประเทศปลายทาง โดยจะมีการลงนามสัญญากับคู่ค้าในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นการเลื่อนจากช่วงกลางปี 2563 ที่ผ่านมาจากปัญหาโควิด-19 และคาดการณ์ว่าจะส่งออกได้หลายร้อยตัน ที่ระดับราคาสูงกว่าจำหน่ายในประเทศประมาณ 30% และจะมีการขยายตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเชียและยุโรปอีก
                ผู้ค้ารายดังกล่าวได้ผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานและมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ของตนไปยังญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2560 ประมาณ 350 ตันต่อเดือน แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการจัดการมาตรฐานการผลิตของผู้ค้าในเวียดนามที่ทำให้สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้
 

ที่มา : https://vietnamnews.vn/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?