TH EN
A A A

ญี่ปุ่นยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประมงนำเข้า

4 December 2563   

                ตามประกาศแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) โดยประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563 ญี่ปุ่นมีประกาศการแจ้งเวียนที่อาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ดังนี้
                กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery: MAFF) จัดทำ พ.ร.บ. ข้อกำหนดสำหรับชาวประมง ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก เกี่ยวกับการกำหนดสัตว์น้ำและพืชน้ำที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำประมงผิดกฎหมาย โดยมีผลบังคับใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ประมงนำเข้าที่ได้จากการทำประมงผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม (IUU) โดยข้อกำหนดประกอบด้วย การแจ้งประกาศใบรับรองการทำประมง ข้อมูลบันทึกการทำธุรกรรมการเงิน และใบรับรองสำหรับการนำเข้าและส่งออก ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับประกาศและการให้การรับรอง รวมถึงรายชื่อสัตว์น้ำและพืชน้ำที่กำหนดจะระบุอยู่ในพระราชกฤษฎีกา ร่าง พ.ร.ก. จะแจ้งเวียน WTO ภายหลังการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก่อนการประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_5410_00_e.pdf (หมายเลขประกาศ G/TBT/N/JPN/673)
 

ที่มา : กนร.1 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?