TH EN
A A A

ผลโพลล้นหลามชี้ สินค้านำเข้าคุณภาพดี ๆ ที่คนอังกฤษต้องการ!

3 December 2563   

                ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในสหราชอาณาจักร 2,095 คน ในเดือนกันยายน 2563 เกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงทางการค้าและมาตรฐานการนำเข้าสินค้าในอนาคตของสหราชอาณาจักร พบว่าหนึ่งในสี่จากผู้ตอบแบบสำรวจไม่เห็นด้วยกับการนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมต่าง ๆ โดยสิ้นเชิง และมีเพียงร้อยละ 3 จากผู้ตอบแบบสำรวจที่เห็นด้วยต่อการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้า แต่ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ มากกว่าสามในสี่เห็นด้วยว่ารัฐบาลควรประเมินความตกลงทางการค้าและมาตรฐานการนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมในอนาคตให้มีมาตรฐานเดียวกันกับสินค้าที่ผลิตในประเทศ และผลสรุปจากการสำรวจพบว่าผู้บริโภคส่วนมากต้องการให้รัฐบาลสร้างความมั่นใจว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามานั้นมีคุณภาพ โดยต้องการทราบถึงแหล่งที่มาและสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต   

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/2020/11/uk-public-want-imports-to-meet-domestic-standards/#more-198727 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?