TH EN
A A A

จีนสร้าง “ฟาร์มสุกรคอนโด" ป้อง ASF

30 November 2563   

                การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) สร้างความเสียหายต่อการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมากในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ในจีนเองก็ต้องทำลายสุกรไปแล้วถึงราว 200 ล้านตัว คิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรสุกรทั่วโลก
                ล่าสุดพบว่าบริษัทผู้ผลิตสุกรในประเทศจีนได้ลงทุนสร้างฟาร์มสุกรในรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันโรคระบาด โดยรูปแบบของฟาร์มดังกล่าวเป็นอาคารสูงที่ปิดกั้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกโดยสิ้นเชิง นอกจากน้นยังจัดให้มีชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มไว้ในบริเวณฟาร์มเพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคต่าง ๆ เข้ามายังฟาร์มด้วย จึงคาดการณ์ว่าการลงทุนสร้างฟาร์มระบบปิดแบบอาคารสูงดังกล่าวจะเป็นการฟื้นฟูอุปทานสุกรในประเทศจีนให้ระดับราคากลับสู่เสถียรภาพได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น
                ช่วงการแพร่ระบาดที่ผ่านมาทำให้ตลาดจีนขาดแคลนเนื้อสุกร จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ผลิตเนื้อโคและแกะจากออสเตรเลียในการส่งออกสินค้าทดแทนไปยังประเทศจีน แต่เมื่ออุตสาหกรรมสุกรของจีนกำลังจะกลับมาเข้มแข็งเช่นนี้จึงทำให้ผู้ส่งออกต้องเตรียมพร้อมปรับตัวต่อไป            

ที่มา : https://amp.abc.net.au/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?