TH EN
A A A

อินเดียดันบัตรสุขภาพ-โรงเรียนปศุสัตว์ ยกระดับมาตรฐาน

11 November 2563   

                รัฐอานธรประเทศตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมากที่สุดของอินเดีย มีสินค้าสำคัญได้แก่ข้าวและไข่ แต่การเลี้ยงโคกระบือก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางการเกษตรที่สำคัญของรัฐนี้ โดยข้อมูลระบุว่ามีปศุสัตว์เหล่านี้อยู่ถึง 10 ล้านตัว
                ล่าสุดรัฐบาลของรัฐอานธรประเทศได้จัดโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์ โดยจะเริ่มจัดให้มีบัตรสุขภาพประจำตัวสัตว์ทุกตัวเป็นครั้งแรกของอินเดีย จัดให้มีการสนับสนุนบริการด้านสุขภาพสัตว์์ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้ความรู้ด้านการดำเนินการที่ดีในการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรผ่านโครงการโรงเรียนปศุสัตว์ ถึงระดับหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์โคนมในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากปศุสัตว์ในโครงการอีกด้วย             

ที่มา : https://www.indiatoday.in/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?