TH EN
A A A

ญี่ปุ่นเตรียมขยายการอุดหนุนเกษตร

7 January 2551   

             รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมขยายการอุดหนุนการเกษตรที่เดิมจ่ายให้เกษตรกรที่สูญเสียรายได้จากการขายพืชผลได้ต่ำกว่าราคาที่กำหนดไปยังเกษตรกรที่มีอายุ 65 ปี หรือสูงกว่าด้วย  ปัจจุบันการจ่ายเงินชดเชยครอบคลุมเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่ฟาร์มขนาด 10 เฮคแตร์ในฮอคไกโด หรือขนาด 4 แฮคแตร์ในพื้นที่อื่น  

             ร่างกฎหมายใหม่นี้ได้รับการวิจารณ์ว่าจะทำให้ประสิทธิภาพภาคเกษตรลดลงและเป็นการหาเสียงของพรรครัฐบาล  เกษตรกรขนาดเล็กที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือผู้นำท้องถิ่นมีสิทธิที่จะได้รับการอุดหนุนนี้  เกณฑ์อายุที่จะได้รับการอุดหนุนขยายถึง 65 ปีขึ้นไปเพื่อให้ครอบคลุมเกษตรกรสูงอายุที่มีสัดส่วน 60% ของแรงงานภาคเกษตร  งบประมาณสนับสนุนปีงบประมาณ 2551 จะเพิ่มเป็น 208.7 พันล้านเยน

ที่มา  :  The Japan Time

Is this article useful?