TH EN
A A A

เซเชลส์เข้มเอกสารส่งออกสินค้าประมง

29 October 2563   

                รัฐบาลเซเชลส์เตรียมบังคับใช้กฎระเบียบควบคุมการทำประมงในประเทศ โดยจะกำหนดให้การจับสัตว์น้ำที่มีปริมาณมากกว่า 20 กิโลกรัม เพื่อการส่งออก ต้องมีเอกสารรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) และเอกสารรับรองการจับ (Catch Certificate) เพื่อเป็นมาตรฐานคุณภาพด้านสุขอนามัย ข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับ และป้องกันการประมงผิดกฎหมาย
                ตามระบบของเซเชลส์ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกเอกสารรับรองสุขอนามัยคือสำนักมาตรฐานแห่งเซเชลส์ (Seychelles Bureau of Standards: SBS) และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกเอกสารรับรองการจับคือหน่วยควบคุมการประมงแห่งเซเชลส์ (Seychelles Fishing Authority: SFA) ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานทั้งสองได้ให้การรับรองและออกเอกสารทั้งสองประเภทให้ผู้ประกอบการอยู่แล้ว แต่ไม่ได้บังคับและให้ขึ้นอยู่กับการร้องขอของประเทศผู้นำเข้า การออกกฎระเบียบบังคับนี้จึงเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าประมงที่สำคัญของเซเชลส์
                เอกสารรับรองสุขอนามัยนั้นมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อรับรองว่าสินค้าไม่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค หรือมีสารตกค้างไม่เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด ส่วนเอกสารรับรองการจับมีเนื้อหาหลักคือการระบุข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ ปริมาณการจับ และการแปรรูปสัตว์น้ำนั้น ๆ และอาจรวมถึงประเทศปลายทางกรณีจะส่งออก          
  

ที่มา : http://www.seychellesnewsagency.com/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?