TH EN
A A A

ม.ค. - ก.ค. 63 ญี่ปุ่นส่งออกข้าวสำเร็จรูปมากขึ้น

28 October 2563    34

                แม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่นำเข้าอาหารเพื่อการบริโภคเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับบางรายการสินค้า เช่น ข้าว แล้ว ญี่ปุ่นเองก็มีกำลังการผลิตมากพอต่อการส่งออก และข้าวญี่ปุ่นยังมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาดสินค้าคุณภาพสูงทั่วโลกอีกด้วย
                ข้อมูลสถิติการค้าของทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ญี่ปุ่นมีการส่งออกสินค้าประเภทข้าวสำเร็จรูป (Packed cooked rice) เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 23% คิดเป็นมูลค่า 365 ล้านเยน และปริมาณ 681 ตัน โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และไต้หวัน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ว่าเป็นผลมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงโควิด-19 ที่มีการกักตุนข้าวสารจนขาดตลาดในช่วงแรก ๆ แล้วผู้บริโภคต้องหันมาซื้อข้าวสำเร็จรูปแทน และผู้บริโภคพึงพอใจในความสะดวกสบายและคุณภาพที่ดีจึงเกิดการซื้อซ้ำ ขณะเดียวกันข้าวสารของญี่ปุ่นก็มีการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเช่นกันในอัตรา 4% และลดลงตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเนื่องจากผู้บริโภคยังมีข้าวสารที่ซื้อเก็บไว้
                ข้อมูลนี้จึงชี้ให้เห็นว่าการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยแปรรูปสินค้าเกษตรให้อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภคมากขึ้นเป็นอีกหนึ่งในวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดที่ไทยเองก็ควรนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มพูนรายได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตเช่นกัน             

 

ที่มา : http://english.agrinews.co.jp/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?