TH EN
A A A

เอกชนอังกฤษระส่ำ เร่งรัฐเจรจาออร์แกนิค EU

22 October 2563   

                การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการต่อภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักร โดยมีสนธิสัญญา-ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหลาย ๆ ฉบับที่ต้องเจรจาใหม่ในกรอบที่เปลี่ยนไป หนึ่งในนั้นคือการเจรจาเพื่อให้สหภาพยุโรปยอมรับความเท่าเทียมของผลิตภัณฑ์อินทรีย์มาตรฐานสหราชอาณาจักรก่อนที่ระยะเปลี่ยนผ่าน Brexit จะสิ้นสุดภายในสิ้นปี 2563 นี้
                ความล่าช้าของกระบวนการเจรจาในระยะที่ผ่านมาทำให้องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหราชอาณาจักรเกิดความกังวล และได้ร่วมกันส่งหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบด้านการเจรจาของสหราชอาณาจักรดำเนินการเจรจาให้บรรลุความตกลงร่วมดังกล่าวโดยเร็วที่สุด เพราะหากล่วงเลยช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ไปแล้วสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหราชอาณาจักรจะไม่สามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรป รวมถึงไอร์แลนด์เหนือได้
                ทั้งนี้ข้อมูลระบุว่ามูลค่าการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งโลกมีรวมกันประมาณปีละ 130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสหราชอาณาจักรเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก มีมูลค่าประมาณ 3,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร จึงทำให้ผลกระทบเกิดขึ้นเป็นวงกว้างหากความตกลงดังกล่าวไม่บรรลุโดยเร็ว              

 

ที่มา : https://www.foodnavigator.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?