TH EN
A A A

โควิด-19 จึงทำให้ขาดแรงงานในกระบวนการผลิต

22 October 2563   

                จากข้อมูลของ Nation Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) อินเดียและเอกวาดอร์เป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อเทียบข้อมูลการส่งออกในเดือนพฤษภาคม 2563 กับปี 2562 แล้ว พบว่าอินเดียมีปริมาณการส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,560 ตัน คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 72.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีปริมาณลดลงถึง 58% และมีมูลค่าลดลง 56 % ส่วนเอกวาดอร์ก็ส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,773 ตัน ลดลง 25% คิดเป็นมูลค่า 33.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง 32%
                จากข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อได้เปรียบเกี่ยวกับเรื่องภาษีนำเข้าของเวียดนาม ทำให้คาดการณ์ได้ว่าการส่งออกกุ้งจากเวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกา ในปี 2563 จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20%

ที่มา : http://seafood.vasep.com.vn/seafood/51_14713/shrimp-exports-to-the-us-expected-to-rise-about-20.htm สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?