TH EN
A A A

USDA ประเมินสถานการณ์โควิดกระทบความมั่นคงทางอาหารโลกไปอีกสิบปี

21 October 2563   

                วิกฤตการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบอย่างหนักหน่วงรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของหลาย ๆ ประเทศลดลงมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานและรายได้ตกต่ำตามมาในประชากรกลุ่มเปราะบาง ซึ่งการลดลงของรายได้นี้สะท้อนไปยังความสามารถที่ลดลงในการเข้าถึงแหล่งอาหารอย่างเพียงพอเช่นกัน
                หน่วยงานวิจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Research Service: ERS) ในสังกัดกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ทำการศึกษาวิจัยด้วยเครื่องมือแบบจำลองการประเมินความมั่นคงด้านอาหารระหว่างประเทศ (International Food Security Assessment: IFSA) วิเคราะห์ข้อมูลประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำ 76 ประเทศ ในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา แอฟริกาเหนือ ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และเอเชีย พบว่ามีประชากรที่ขาดความมั่นคงด้านอาหารรวมกันประมาณเกือบ 761 ล้านคน และผลจากโควิด-19 ทำให้ประชากรกลุ่มนี้มีเพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบ 84 ล้านคน แล้วต้องใช้เวลาจนถึงปี 2573 จึงจะฟื้นฟูความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอให้กับประชากรกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง
                รายละเอียดของงานวิจัยดังกล่าวยังมีอีกมาก ติดตามได้ใน https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/99088/gfa-31.pdf?v=9058.7                
 

ที่มา : ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?